ระบบงานและการบริการ

บริการว่าความ ให้คำปรึกษาทั้งกฏหมายทั่วไป และกฎหมายเฉพาะซึ่งจะรับผิดชอบดูแลคิดความในศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุธรณ์ และศาลฎีกา รวมถึงขั้นตอนการสืบหาทรัพย์ บังคับคดีดังต่อไปนี้

1. คดีเพ่งทั่วไป

ได้แก่ กรณีการผิดสัญญาต่างๆ ทำให้เกิดการเรียกร้องค่าความเสียหายเกิดขึ้นกับคู่กรณี ยกตัวอย่างเช่น สัญญากู้ยืม สัญญาจ้าง สัญญาซื้อ-ขาย สัญญาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

2. คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย ตั้งแต่การตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คำปรึกษาและดำเนินการปรับโครงสร้างทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายล้มละลาย

3. กฏหมายห้างหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำเอกสารหรือสัญญาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม การร่วมลงทุน การรวมกิจการ การควบบริษัท การซื้อขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท เพื่อขอเป็นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย การจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนเพื่อปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

4.คดีเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

ให้คำปรึกษาทั้งกฏหมายทข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การจัดตั้งกองทุนทดแทน และการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานหรือแรงงานสัมพันธ์

5.งานในส่วนของบุคคลต่างชาติ

รับปรึกษากฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ และร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว การต่อใบอนุญาตการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว การขอโอนสัญชาติ ร่างสัญญาทั่วไปตลอดจนรับรองเอกสารการกระทรวงการต่างประเทศ

6.กฏหมายอสังหาริมทรัพย์

การให้บริการทางกฎหมาย รับปรึกษาและแก้ไขปัญหา ได้แก่ โครงการพัฒนาที่ดินการค้าที่ดิน อาคารชุด และอสังหาริมทรัพย์อื่น รวมทั้งกิจการรับเหมาก่อสร้าง จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด จดทะเบียนอาคารชุด ดูแลและจัดการผลประโยชน์ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน จดทะเบียนสิทธิ นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ฯลฯ

7.กฏหมายอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการดำเนินงานให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์หลายแห่ง เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลทางสินเชื่อ วิเคราะห์หลักประกัน รวมไปถึงความสามารถในการเรียกเก็บหรือบังคับชำระหนี้ และระยะเวลาที่จะได้รับชำระหนี้ และศึกษาข้อมูลทางกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนทางคดีเพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการ ขั้นตอนการบังคับคดี ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการดำเนินการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อรับซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

8.บริการดำเนินการร่างและจัดทำสัญญาต่างๆ

ให้คำปรึกษายกร่างสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจ้างต่างๆ สัญญาซื้อ-ขายกิจการ สัญญาจัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ สัญญาจ้างงาน สัญญาจ้างรับเหมา สัญญาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ สัญญาโอนกรรมสิทธิ พินัยกรรม เป็นต้น

9.ภาษีอากร

ให้คำปรึกษาเรื่องภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ให้ถูกต้องกับกิจการและการค้า รวมทั้งการอุทธรณ์ภาษี การดำเนินคดีในศาลภาษีอากรกลาง ตลอดจน การวางแผนภาษีในกิจการบริษัทฯ

10.คดีปกครอง

ให้คำปรึกษาในเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีปกครอง ข้อพิพาทที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน หรือการที่หน่วยงานรัฐละเมิดต่อประชาชน และการฟ้องสัญญาทางการปกครอง

11.คดีการค้าระหว่างประเทศ

ให้คำปรึกษาในการดำเนินการฟ้องร้องดำเนินในกิจการการค้าระหว่างประเทศ และการดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

12.สืบหาข้อมูลในชั้นบังคับคดี

บริษัทฯ ให้บริการในการสืบหาข้อมูลส่วนบุคคล ในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศ และทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล เงินเดือน และทรัพย์สินอื่นๆ

ติดต่อเรา

บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

555/105 โครงการบีอเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

555/101 โครงการบีอเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220


เบอร์โทร : 02-192-5943-4


สำนักงานสาขา

บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

สาขานครราชสีมา

ที่อยู่ 1404/5 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310


บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

สาขามหาสารคาม

อยู่ 285/242 ถนนริมคลองสมภวิล ตำบลตลาด

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000


บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

สาขาอุดรธานี

ที่อยู่ 79/4 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000